Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli yenilemektedir. Bu doğrultuda ülkemizin refah düzeyinin artırılması, daha etkili ve verimli çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması temel bir politika olarak belirlenmiş ve bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması çalışmaları başlatılmıştır. Bu amaçla, kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

5018 sayılı kanunla, her bir kamu idaresinde geleneksel kontrol mekanizmaları yerine iç kontrol alanında yaşanan çağdaş gelişme ve uygulamalardan ve uluslararası örgütlerce oluşturulan standart ve yöntemlerden yararlanılarak bir iç kontrol sisteminin oluşturulması öngörülmüştür. Kanun’un “İç Kontrol Sistemi” başlıklı beşinci kısmında (madde 55-67) İç Kontrol Sistemi düzenlenmiştir. 

Kastamonu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

İç Kontrol Nedir?

İç Kontrol Standartları

Hassas Görevler

Hassas Görev Nedir?

Birimin temel işlevini etkin biçimde yerine getirmesini etkileyebilecek riskler içeren, zamanında ve/veya doğru bir şekilde yerine getirilmesi halinde karar alma süreçlerini güçlendiren ve kaynakların etkin kullanımını sağlayan kritik öneme sahip sınırlı sayıdaki görevler hassas görevdir.

Hassas Görevler Neden Tespit Edilmelidir?

 • Birimin fonksiyonlarını etkin bir şekilde ifa edebilmesi için kritik faaliyetlerin tespit edilmesini,
 • Bu kritik faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve bu sayede aksaklıklar varsa tespit edilmesini,
 • Bu kritik faaliyetler için gerekli kontrol önlemlerinin alınmasını, temin eder.

Böylece;

 • Birimin faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesine,
 • Kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılmasına,

yardımcı olur.

Hassas Görevler Nasıl Tespit Edilir?

Bir görevin hassas olup olmadığı belirlenirken aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır:

 • İdarenin hedeflerini etkileyebilecek önemli kararları alma kapasitesi,
 • Kararları etkileyebilecek idare dışı üçüncü kişi ve kuruluşlarla ilişkisi,
 • Gizli bilgilere erişim,
 • Mali değeri yüksek olan iş ve işlemlerle ilgili görevler,
 • Görevin yüksek seviyede özel uzmanlaşma gerektirmesi,
 • İdarelerce ilave edilebilecek diğer kriterler.

Hassas Görevler tespit edilirken birimlerin; hizmet envanteri, operasyonel plan ve görev tanım rehberlerinde yer alan görevleri kapsamında soracakları başlıca sorular şunlardır:

 • Hangi görevler gizlilik statüsündedir?
 • Hangi alanlardaki faaliyetlerde hata veya usulsüzlük yapılması ihtimali daha fazladır?
 • Hangi görevlerin belli bir zaman süreci içinde yerine getirilmesi önemlidir?
 • Hangi alanlarda bilgi ve eğitim ihtiyacı çok yüksektir?
 • Hangi görevler iç ve dış etkenlere yüksek derecede maruz kalır?
 • Hangi görevler yerine getirilemezse mali kayba neden olur?
 • Hangi görevler yerine getirilemezse kaynak israfına neden olur?
 • Hangi işler yüksek maliyetlidir?
 • Hangi işlerin ya da süreçlerin aksaması birimin dışarıdan olumsuz tepki almasına neden olur?
 • Hangi işlerde hesap verme yükümlülüğü fazladır?
 • Hangi işler için çok fazla mesai harcanmaktadır?
 • Hangi alanlarda çıkacak sorunlar, birimin fonksiyonunu yerine getirmesine engel olur?
 • Kimlerin çok fazla sorumluluğu vardır?

Hassas Görev Belirleme ve Sonrası:

Hassas görevlerin envanteri çıkarılır. Bu görevler gözden geçirilir. Hangi aşamalarda aksaklıkların olabileceği tespit edilir. Bu aksaklıkların önlenebilmesi veya en aza indirilebilmesi için ne gibi önlemler alınabileceğine karar verilir. Görevlerdeki etkinliğin sağlanması için alınan önlemler sürekli olarak izlenir. Bu kontrollerin hayata geçirilmesi ile birim daha güçlü bir şekilde görevlerini yerine getirmeye başlar.

Örnekler:

 • Bütçe hazırlık işlemleri kaynakların doğru tahsisi için önemlidir. Hazırlık çalışmaları birimin politika ve öncelikleri doğrultusunda yürütülmez ise bu durum birimin fonksiyonunu yerine getirmesini engeller mi? Cevap, evet ise bu hassas bir görev olarak belirlenmelidir.
 • Hazırlanan rapor, kitap (İzleme/Değerlendirme Raporları, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Çalışma Hayatı İstatistikleri vb.) gibi belgelerin ilgili mevzuatında belirlenen sürede/sürelerde ya da beklentilere cevap verebilmesi için kabul edilebilir sürelerde ilgili yerlere gönderilmesi/paylaşılması gerekir. Birimin bu çalışmaları zamanında tamamlayamaması birimin fonksiyonunu yerine getirmesini engeller mi?/Karar alma sürecini olumsuz etkiler mi?/Birimin itibarını zedeler mi? … Cevap, evet ise bu hassas bir görev olarak belirlenmelidir.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımı ve yapım işi temininde yaklaşık maliyetin hesaplanması ve kaydedilmesi süreci hassas görev olarak belirlenmelidir.

Görevden ayrılan personel için ne yapmak gerekir?

Görevden ayrılan personelin yerine gelen kişinin görev hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması o alanda işlerin aksamasına sebep olabilir. Bu nedenle görevden ayrılan personelin durumunu “Hassas” olarak görmek gerekmektedir. Bu durum envanter listesinde yer almalıdır.

Hizmetin herhangi bir aksama olmadan sürdürülebilmesi için görevlendirilen personelin gerekli donanıma sahip olmasını sağlamaya yönelik belirlenecek özel prosedür, görevinden ayrılan personelin bir rapor hazırlayarak yeni göreve gelen personele vermesi, sorumluluğu altındaki dosyaların da bir tutanakla teslim edilmesidir. Raporda, yürütülmekte olan önemli işlerin listesi, öncelikli olarak dikkate alınacak konular, süreli ve zamanlı işler listesi ve benzeri hususlara yer verilmelidir.  

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Komisyonlar

    FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

 

Doç. Dr. Selçuk MEMİŞ

Kalite Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYDOĞAN

Üye

Reyhan ÇUVAŞ

Üye

Sibel ÇALIŞKAN

Üye

Dilek ZAN

Üye


KALİTE ALT KOMİSYONLARI

 

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

Doç. Dr. Selçuk MEMİŞ

 Komisyon Başkanı

Reyhan ÇUVAŞ

Üye

 Sibel ÇALIŞKAN

Üye

 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Doç. Dr. Selçuk MEMİŞ

 Komisyon Başkanı

Reyhan ÇUVAŞ

Üye

 Dilek ZAN

Üye

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Doç. Dr. Selçuk MEMİŞ

 Komisyon Başkanı

Reyhan ÇUVAŞ

Üye

Zekeriya AKAR

Üye

 

TOPLUMSAL KATKI

Doç. Dr. Selçuk MEMİŞ

 Komisyon Başkanı

Reyhan ÇUVAŞ

Üye

Onur ORHAN

Üye

 

İç Dış Paydaşlar

 

PAYDAŞ ADI

İÇ VE DIŞ PAYDAŞLAR

Akademik Personel

İç Paydaş

İdari Personel

İç Paydaş

Öğrenciler

İç Paydaş

Mezunlar

Dış Paydaş

Milli Eğitim Bakanlığı

Dış Paydaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Dış Paydaş

Yükseköğretim Kurulu

Dış Paydaş

Sayıştay

Dış Paydaş

Sağlık Bakanlığı

Dış Paydaş

ÖSYM

Dış Paydaş

Sosyal Güvenlik Kurumu

Dış Paydaş

TUBİTAK

Dış Paydaş

Kastamonu Valiliği

Dış Paydaş

Kastamonu Belediyesi

Dış Paydaş

Kastamonu İl Özel İdaresi

Dış Paydaş

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü

Dış Paydaş

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Dış Paydaş

Bakanlıkların İl ve İlçe Teşkilatı

Dış Paydaş

İŞKUR

Dış Paydaş

Organize Sanayi Bölgesi (OSB)

Dış Paydaş

Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşlar (Baro Başkanlığı, Sanayi Ticaret Odası, Mühendisler ve Mimarlar Odası vs.)

Dış Paydaş

Kalkınma Ajansları Dış Paydaş

STK’LAR Dış Paydaş
TSE Dış Paydaş
KOSGEB Dış Paydaş
Şirketler Dış Paydaş
Türkiye Bilimler Akademisi Dış Paydaş
Türk Akreditasyon Kurulu Dış  Paydaş

 

(KYS-LS-009; Yayın Tarihi: 05.07.2021; Revizyon Tarihi: 13/09/2022; Revizyon No:00)


İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar