Amacı: Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi tezli yüksek lisans programının amacı, ülkemiz açısından önemli ekonomik ve ekolojik potansiyele sahip olan yaban  hayatı alanında kendini akademik alanda geliştirmeyi hedefleyen öğrencilere lisansüstü eğitim vermek ve bununla beraber yaban  hayatı alanında bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesi ve bu kaynakların sürdürülebilirliğinin devamını sağlamaktır. Bununla beraber ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olarak seçilen üniversitemizde bu alandaki çalışmaların arttırılması amaçlanmaktadır.Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Ana Bilim Dalı, yaban  hayatına mensup türler ve bu türlerin habitatları, biyotik ve abiyotik etmenlerle olan ilişkilerini ekoloji ve yönetim odaklı olarak lisansüstü öğrencilerine sunulmak için tasarlanmıştır. Lisansüstü eğitim boyunca öğrencilerimiz yaban hayvanlarının ait olduğu ekosistemleri, habitatları, biyolojik döngülerini ,ekolojilerini, üremeleri ve popülasyon strüktürleri, popülasyonlar arası ilişkiler, av-avcı ilişkileri, popülasyon ekolojisi, avlak yönetimi, av turizmi ve avlak planlama gibi konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır.  Bu alanı başarı ile bitiren öğrencilerimiz yaban  hayatı ve yönetimi alanında sürdürülebilir planlamalar ve uygulamalar yapabilen nitelikli elemanlar olarak uzmanlaşmış olacaklardır. Bu eğitim sayesinde öğrencilerimiz alanla ilgili araştırmalarda bulunup, projelerde yer alırken aynı zamanda bilim dünyasına da katkı sağlamış olacaklardır.

Program Dili: Türkçe

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Tezli Yüksek Lisans Programına başvurulabilmesi için aşağıda verilen şartların sağlanması gerekir:

(a) Adayların, ilgili EABD/EASD ve Konservatuvarlar tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir.

(b) ALES’ten, başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az 55 (elli beş) puan alması.

(c) Başarı değerlendirme notu, ALES notunun %50’si, Lisans mezuniyet notunun %30’u, yazılı ve/veya mülakat sınav notunun %20’si (Yazılı ve mülakat sınavlarının her ikisinin de yapılması durumunda yazılı puanının %10’u ile sözlü puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır) alınarak belirlenir. Yazılı veya mülakat sınavında 100 üzerinden 50 puanının altında alan öğrenciler için başarı değerlendirme notu belirlenmez ve bu öğrenciler başarısız kabul edilerek sıralamaya alınmaz. Ayrıca bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için ALES, Lisans mezuniyet ve yazılı ve/veya mülakat sınav notlarından elde edeceği toplam puanı en az 50 puan olmalıdır.

(ç) İlgili EABD/EASD’nin kararı doğrultusunda yazılı ve mülakat sınavlarının yapılmadığı durumda başarı değerlendirme notu, ALES notunun %60’ı ve Lisans mezuniyet notunun %40’ı alınarak belirlenir. Başarı değerlendirme notu, 100 üzerinden 50 puanının altında alan öğrenciler başarısız kabul edilerek sıralamaya alınmaz.

(d) İlan edilen kontenjanın 3 (üç) katı kadar öğrenci yazılı ve/veya mülakat sınavlarına alınır. Diğer başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(e) Yazılı ve/veya mülakat sınav jürileri, ilan edilen her program için EABD başkanlığı tarafından teklif edilen 7 (yedi) öğretim üyesi arasından, EYK tarafından 3 (üç) veya 5 (beş) asil ve 2 (iki) yedek olmak üzere 5 (beş) veya 7 (yedi) öğretim üyesi sınav jürisi olarak belirlenir. Yazılı ve/veya mülakat sınavı EABD tarafından yapılır. Yazılı ve/veya mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

(f) Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar arasından yukarıda belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü İnternet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Öğrenim Süresi:

(1) Tezli yüksek lisans programının süresi,  her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en fazla altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde en az 2,50 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı, en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere, en erken üç yarıyılda tamamlanabilir.

Ders ve Kredi Yükü: 

(1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak şartıyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve/veya seçmeli seminer dersi dâhil en az sekiz ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir yarıyılda derslerini tamamlayacak olanlar hariç olmak üzere seminer dersi birinci dönemde verilmez.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, danışman onayı ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Başarı Denetlemesi:

Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz.