Amacı:

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programı, çeşitli mühendislik, fen ve sosyal bilimler alanlarında eğitim almış, stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki kişilere yönelik geliştirilmiş bir programdır. Farklı mühendislik dallarından akademisyenlerin tecrübe ve bilgilerini bir araya getirerek günümüz ve geleceğin yöneticilerine farklı bakış açıları kazandırmaktadır. İşletmelerde, malzeme, işgücü, makine, para, enerji ve bilginin verimli kullanımını ve yönetimini sağlamak için yöntem ve tekniklerin uygulaması üzerine yoğunlaşan program, günümüzde sürekli olarak aranan, yıldızı yükselen ve lisansüstü eğitiminde en çok tercih edilen programlardan biridir. Hem üretim hem de hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bu alanlarda yoğun ihtiyaca sahip olmaları, gelecekte de bu ilginin devam edeceğinin bir göstergesidir.


Program Dili: Türkçe


Kabul ve Kayıt Koşulları:

Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurulabilmesi için adayların ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir.
(a) Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu lisans mezuniyet notu dikkate alınarak belirlenir.
(b) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü İnternet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.


Öğrenim Süresi:

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.


Ders ve Kredi Yükü: 

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(5) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
(6) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler tezsiz yüksek lisans programı için ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(7) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için ön görülen katkı payı ve dönem ücreti tekrar ödenir.


Başarı Denetlemesi:

Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrenciler proje dersinden başarılı olsalar dahi yeterlik sınavına giremez. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI