Amacı:

Her dönemin teknolojisi ve bir anlamda uygarlığı, o dönemde kullanılan malzemelerle sınırlanmıştır. Tarih öncesi yaşanan taş, bakır, bronz ve demir çağları buna örnek olarak verilebilir. Nitekim içinde bulunduğumuz çağ elektronik endüstrisinin temelini oluşturan yonga (çip) devri denilmektedir. Diğer taraftan teknolojideki ilerlemeler malzeme alanındaki gelişmelere bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Örneğin raylı taşımacılıktaki ilerlemeler çelik üretimindeki gelişmelerle, ses üstü uçakların yapımı titanyum alaşımlarının geliştirilmesi ile ve elektronikteki atılan büyük adımlarda yarı iletkenlerin bulunması ile gerçekleştirilmiştir. Tarih boyunca insanoğlu her zaman daha dayanıklı, daha işlevsel, daha yeni, kısaca her bakımdan daha üstün alet ve teçhizata sahip olmaya çalışmıştır.  Yapılan bir mühendislik tasarımının başarısı kullanılan malzemenin limitleri ile sınırlıdır. Yani üretilen bir binanın veya hava aracının v.s yapımında kullanılan malzeme çalışma ömrü içerisinde karşılaşacağı zorlara dayanamadıktan sonra, tasarımının ne kadar mükemmel olduğunun bir önemi yoktur. Bu ve benzeri sebeplerden ötürü insanoğlu tarih boyunca hem yeni malzemelerin arayışı içinde hem de sahip olduğu malzemeleri geliştirme çabasında olmuştur. Günümüzde ise malzeme alanındaki temel araştırmalar hem yeni nesil malzemelerin (yapı malzemeleri, polimerik malzemeler, nanomalzemeler vs.) geliştirilmesi ve keşfedilmesi hem de bunların çeşitli biyomedikal, elektrik-elektronik, uzay-havacılık, otomotiv, savunma sanayii vb. alanlara uygulanması üzerinde yoğunlaşmıştır. Biyomalzemeler, biyomedikal mühendisliğinin en önemli çalışma alanlarından biridir. Son 30 yılda 40’ı aşkın metal, seramik ve polimer, vücudun 40’dan fazla değişik parçasının onarımı ve yenilenmesi için kullanılmıştır. Biyomalzemeler, yalnızca implant olarak değil, ekstrakorporeal cihazlarda (vücut dışına yerleştirilen ama vücutla etkileşim halindeki cihazlar), çeşitli eczacılık ürünlerinde ve teşhis kitlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle nanoteknoloji, bilişim teknolojileri ve fabrikasyon yöntemlerindeki gelişmelere paralel olarak daha mükemmel biyomalzemelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Biyomalzemeler temel olarak tıbbi uygulamalarda kullanılmalarına karşın, biyoteknolojik alandaki kullanımları da göz ardı edilmemelidir. Bu açıdan, biyomedikal mühendisliği ve malzeme biliminin birbirine çok sıkı bağlarla bağlıdır. İnşaat Mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat Mühendisleri her türlü bina, baraj,havaalanı, köprü, yol, sukemerleri vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi aşamasında kullanılacak malzemelerin karakteristik özeliklerini bilmek ve irdelemek zorundadır. Bu bakımdan İnşaat Mühendisliği de diğer pek çok mühendislik dalı gibi Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin ile yakından ilişkilidir. Benzer şekilde, Elektrik ve Elektronikte kullanılan devre elemanlarının, kabloların ve her türlü enstrümanın yapımında işlevlerine göre çeşitli malzemeler kullanması, Elektirik-Elektronik Mühendisliğini de Malzeme Bilimi ile yakından ilişkili kılmaktadır. Makine Mühendisliğinde tasarlanmış olan yapının gerçekleşmesi için değişik özelliklerdeki malzemelere ihtiyaç olup, Mühendisin kullanacağı malzemeyi seçebilmesi, ölçülerini ve ömrünü belirleyebilmesi için, malzemeleri ve özelliklerini çok iyi bilmesi gerekir. Mal ve can kaybına sebep olan mekanik hasarların çoğu, mühendislerin yeterli malzeme bilgisine sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, malzeme bilgisini makine mühendisliği açısından da önemi aşikârdır. Türkiye’nin gerek 2023 gerekse daha ileri hedefleri doğrultusunda kendi özgün hava araçlarını, elektronik sistemlerini, otomobilini, depreme dayanıklı yapılarını, v.s geliştirmesinin en önemli ayaklarından birisi de her alanda kendi yeni nesil malzemelerini geliştirmesidir. Dolayısıyla Türkiye’de ileri malzemelerin geliştirilmesine yönelik lisansüstü programları bu manada büyük önem arz etmektedir.


Program Dili: Türkçe


Kabul ve Kayıt Koşulları:

Tezli Yüksek Lisans Programına başvurulabilmesi için aşağıda verilen şartların sağlanması gerekir:

(a) Adayların, ilgili EABD/EASD ve Konservatuvarlar tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir.

(b) ALES’ten, başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az 55 (elli beş) puan alması.

(c) Başarı değerlendirme notu, ALES notunun %50’si, Lisans mezuniyet notunun %30’u, yazılı ve/veya mülakat sınav notunun %20’si (Yazılı ve mülakat sınavlarının her ikisinin de yapılması durumunda yazılı puanının %10’u ile sözlü puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır) alınarak belirlenir. Yazılı veya mülakat sınavında 100 üzerinden 50 puanının altında alan öğrenciler için başarı değerlendirme notu belirlenmez ve bu öğrenciler başarısız kabul edilerek sıralamaya alınmaz. Ayrıca bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için ALES, Lisans mezuniyet ve yazılı ve/veya mülakat sınav notlarından elde edeceği toplam puanı en az 50 puan olmalıdır.

(ç) İlgili EABD/EASD’nin kararı doğrultusunda yazılı ve mülakat sınavlarının yapılmadığı durumda başarı değerlendirme notu, ALES notunun %60’ı ve Lisans mezuniyet notunun %40’ı alınarak belirlenir. Başarı değerlendirme notu, 100 üzerinden 50 puanının altında alan öğrenciler başarısız kabul edilerek sıralamaya alınmaz.

(d) İlan edilen kontenjanın 3 (üç) katı kadar öğrenci yazılı ve/veya mülakat sınavlarına alınır. Diğer başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(e) Yazılı ve/veya mülakat sınav jürileri, ilan edilen her program için EABD başkanlığı tarafından teklif edilen 7 (yedi) öğretim üyesi arasından, EYK tarafından 3 (üç) veya 5 (beş) asil ve 2 (iki) yedek olmak üzere 5 (beş) veya 7 (yedi) öğretim üyesi sınav jürisi olarak belirlenir. Yazılı ve/veya mülakat sınavı EABD tarafından yapılır. Yazılı ve/veya mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

(f) Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar arasından yukarıda belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü İnternet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.


Öğrenim Süresi:

(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.


Ders ve Kredi Yükü: 

(1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi iki yarıyıl 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere, toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
(2) Seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve birinci dönemde verilmez.
(3) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.


Başarı Denetlemesi:

Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz.

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI