Amacı:

İş Sağlığı ve Güvenliği, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını konu edinen, çalışanların güvenli ortamlarda ve güvenli koşullarda çalışmalarını amaçlayan hem yapılan işin kalitesini hem de çalışanın yaşam kalitesini iyileştirmeyi benimseyen bir unsurdur. Ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar, son yapılan yasal düzenlemelerin de etkisiyle giderek artmaktadır. Yeni yasal düzenleme, başta sanayi kuruluşları olmak üzere tüm çalışma alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri çalışan sayısı kısıdı olmadan kapsamaktadır. 30 Haziran 2012 tarihinde 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenleri ve işletmelerde çalışanlardan sorumlu personeli; iş yerinde kazaya sebebiyet verebilecek her türlü etkeni tespiti etmek, gerekli önlemleri almak, çalışma ortamında oluşabilecek riskleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, işin çalışanlara uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarını iyileştirmek, çalışma ortamında tehlikeli olan işlemleri, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek, teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, işyeri acil durum planlarını oluşturmak gibi yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu tutmaktadır. Örgün eğitim programları tarafından verilen lisans düzeyinde verilen eğitimler yukarıda belirtilen sorumlulukları yerine getirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte, ülke genelinde çalışan lisans mezunlarının yukarıda belirtilen konularda gerekli eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yeterli sayıda lisansüstü program bulunmamaktadır. Bu nedenle Uzaktan Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden, mühendislik, mimarlık, teknoloji ve teknik eğitim fakültelerinden mezun olan çalışanlara, yukarıda belirtilen konuları içeren dersler vererek mezunların ihtiyaç duyduğu eksiklikleri tamamlayarak piyasaya nitelikli uzman yetiştirme amacını taşımaktadır. Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurumu sürekli bilgi yenileme kapsamında, piyasada çalışan lisans mezunlarının kendilerini yenilemeleri ve mesleki bilgilerini arttırarak piyasanın ihtiyacı olan nitelikli eleman gereksiniminin karşılanması amacıyla mesai saatleri dışında lisansüstü programların açılmasını teşvik etmektedir.


Program Dili: Türkçe


Kabul ve Kayıt Koşulları:

Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurulabilmesi için adayların ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir.
(a) Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu lisans mezuniyet notu dikkate alınarak belirlenir.
(b) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü İnternet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.


Öğrenim Süresi:

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.


Ders ve Kredi Yükü: 

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(5) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
(6) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler tezsiz yüksek lisans programı için ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(7) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için ön görülen katkı payı ve dönem ücreti tekrar ödenir.


Başarı Denetlemesi:

Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI