Amacı:

Bu program öğrencilerin İş Güvenliği konusunda gerekli bilgileri edinmelerini ve bu konuda kendilerini yetiştirerek becerilerini arttırmayı ve İş Güvenliği konusunda yetişmiş uzmanları sektöre kazandırarak sektörde bu konuda var olan uzman açığının kapanmasına katkı sağlamayı hedeflemiştir. Bu sayede ülkemizde endüstride İş Güvenliğiyle ilgili meydana gelen kazaların azalmasına katkı sağlanarak ülkemizin uluslararası arenada İş Güvenliği konusunda ileri ülkeler seviyesine çıkmasına katkı sağlanacaktır.

Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için İş Güvenliği dalında eğitilmiş personel ihtiyacı giderek artmakta olup, bu alanda oluşan açığın giderilmesi İş Güvenliği konusunda uzmanların yetiştirilmesiyle mümkündür. II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans programının açılmasındaki en temel amaçlardan biri çalışma hayatından kişilerin de yüksek lisans yapma taleplerine cevap verebilecek bir program oluşturmaktır. Bir diğer amaç ise ilgili mevzuatta belirtilen fakülte mezunlarının, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeye hak kazanarak sektörlerin eğitilmiş personel ihtiyacını karşılanmasıdır.


Program Dili: Türkçe


Kabul ve Kayıt Koşulları:

Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurulabilmesi için adayların ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir.
(a) Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu lisans mezuniyet notu dikkate alınarak belirlenir.
(b) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü İnternet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.


Öğrenim Süresi:

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.


Ders ve Kredi Yükü: 

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(5) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
(6) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler tezsiz yüksek lisans programı için ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(7) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için ön görülen katkı payı ve dönem ücreti tekrar ödenir.


Başarı Denetlemesi:

Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2.ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI