Amacı:

Program ile programı, gelişen bilim ve teknoloji dünyasına uygun olarak özgün bilgi üretebilen, uygulayabilen, yaygınlaştırabilen bireyler yetiştirmeyi, böylelikle hem ülkemizin gereksinim duyduğu lisansüstü seviyede insan gücünün yetişmesine, hem de dünyada yapılan bilimsel çalışmalar ile yarışta yerini alabilmesine ve özellikle bilimadamı ihtiyacının karşılaması amaçlanmıştır. 


Program Dili: Türkçe


Kabul ve Kayıt Koşulları:

Doktora Programına başvurulabilmesi için aşağıda verilen şartların sağlanması gerekir:

Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisi olması gerekir.

(a) Adayların, ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması.

(b) ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 65 (atmış beş) puan alması.

(c) YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması gerekir.

(d) Doktora Programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu, ALES notunun %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si, YDS puanının %10’u ve yazılı ve/veya mülakat sınavının %20’si (Yazılı ve mülakat sınavlarının her ikisinin de yapılması durumunda yazılı puanının %10’u ile sözlü puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır) alınarak belirlenir. Yazılı ve/veya mülakat sınavında 100 üzerinden 50 puanının altında alan öğrenciler için başarı değerlendirme notu belirlenmez ve bu öğrenciler başarısız kabul edilerek sıralamaya alınmaz. Ayrıca bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için ALES, yüksek lisans mezuniyet, YDS ve yazılı ve/veya mülakat sınav notlarından elde edeceği toplam puanı en az 50 puan olmalıdır.

(e) Yazılı ve/veya mülakat sınav jürileri, ilan edilen her program için EABD başkanlığı tarafından teklif edilen 7 (yedi) öğretim üyesi arasından, EYK tarafından 3 (üç) veya 5 (beş) asil ve 2 (iki) yedek olmak üzere 5 (beş) veya 7 (yedi) öğretim üyesi sınav jürisi olarak belirlenir. Yazılı ve/veya mülakat sınavı EABD tarafından yapılır. Yazılı ve/veya mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

(f) İlgili EABD başkanlığınca yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından (yazılı/sözlü) birine girmeyen aday başarısız sayılır.

(g) İlan edilen kontenjan dâhilinde belirlenen asıl listedeki adaylar kesin kayıt yaptırmaları için enstitü İnternet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.


Öğrenim Süresi:

(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.


Ders ve Kredi Yükü: 

(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi zorunlu ve seçimlik ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler içinde en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(2) Doktora programlarında, öğrenci, danışmanın görüşü, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçebilir.
(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Ayrıca yüksek lisans eğitiminde alınan ve başarılı olunan dersler de üst öğrenimde ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Bir öğrenci bir yarıyılda en çok beş derse yazılabilir.
(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.


Başarı Denetlemesi:

Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3,00’ten az olamaz.