Amacı:

Bilgisayar Mühendisliği yazılım ve donanım alanlarında karşılaşılan algoritmik süreçlerin uygulamalarını içeren bir mühendislik prensibidir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından sunulan eğitimin temel prensibi; Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler, bilgisayar uygulamalarının artan karmaşıklığı, çeşitliliği ve bilimler arası araştırma aktivitelerinin birbirine bağlantılı olması gibi faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanmasıdır. Bilgisayar Mühendisliği programının ana misyonu; üstün bir sayısal düşünme gücüne ve sağlam bir mantığa sahip öğrencilerin bilgisayar araçlarını kullanma ve uygulama becerilerini geliştirmelerine katkı sağlama, disiplinlerarası ve bağımsız araştırmayı, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi teşvik etme, Bilgisayar Mühendisliği alanının temelleri hakkında detaylı bilgi verme, Bilgisayar Mühendisliği alanında ileri seviyede uzmanlaşma ve yaratıcı araştırma faaliyetleri için fırsatlar yaratma ve son olarak geleceğin akademisyenlerini yetiştirme olarak özetlenebilir. Bu yüzden Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmak için gerekli eğitimi görmüş uzman yetiştirecek bir programa ihtiyaç vardır. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi noktasında bu değer, ulusal ve milli yazılımlarla beraber Türkiye’nin sadece iç pazarın değil, dış pazarın da teknoloji ürün ve hizmet ihtiyacını karşılayarak ülkemizin dışa bağımlılığının ve ithalattan kaynaklanan giderlerin azaltılması hedeflemek; yazılım ve donanım bütünleşmesine dayanan teknolojiler (VOIP, Embedded Sistemler, Robotik, vs.) geliştirme; bu alanda ve alt dallarında seçim yaparak uzmanlaşmak ve yeniliklere sürekli kapı açmak biçiminde ifade edilebilir.

Program Dili: Türkçe

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Tezli Yüksek Lisans Programına başvurulabilmesi için aşağıda verilen şartların sağlanması gerekir:

(a) Adayların, ilgili EABD/EASD ve Konservatuvarlar tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir.

(b) ALES’ten, başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az 55 (elli beş) puan alması.

(c) Başarı değerlendirme notu, ALES notunun %50’si, Lisans mezuniyet notunun %30’u, yazılı ve/veya mülakat sınav notunun %20’si (Yazılı ve mülakat sınavlarının her ikisinin de yapılması durumunda yazılı puanının %10’u ile sözlü puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır) alınarak belirlenir. Yazılı veya mülakat sınavında 100 üzerinden 50 puanının altında alan öğrenciler için başarı değerlendirme notu belirlenmez ve bu öğrenciler başarısız kabul edilerek sıralamaya alınmaz. Ayrıca bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için ALES, Lisans mezuniyet ve yazılı ve/veya mülakat sınav notlarından elde edeceği toplam puanı en az 50 puan olmalıdır.

(ç) İlgili EABD/EASD’nin kararı doğrultusunda yazılı ve mülakat sınavlarının yapılmadığı durumda başarı değerlendirme notu, ALES notunun %60’ı ve Lisans mezuniyet notunun %40’ı alınarak belirlenir. Başarı değerlendirme notu, 100 üzerinden 50 puanının altında alan öğrenciler başarısız kabul edilerek sıralamaya alınmaz.

(d) İlan edilen kontenjanın 3 (üç) katı kadar öğrenci yazılı ve/veya mülakat sınavlarına alınır. Diğer başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(e) Yazılı ve/veya mülakat sınav jürileri, ilan edilen her program için EABD başkanlığı tarafından teklif edilen 7 (yedi) öğretim üyesi arasından, EYK tarafından 3 (üç) veya 5 (beş) asil ve 2 (iki) yedek olmak üzere 5 (beş) veya 7 (yedi) öğretim üyesi sınav jürisi olarak belirlenir. Yazılı ve/veya mülakat sınavı EABD tarafından yapılır. Yazılı ve/veya mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

(f) Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar arasından yukarıda belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü İnternet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Öğrenim Süresi:

(1) Tezli yüksek lisans programının süresi,  her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en fazla altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde en az 2,50 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı, en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere, en erken üç yarıyılda tamamlanabilir.

Ders ve Kredi Yükü: 

(1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak şartıyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve/veya seçmeli seminer dersi dâhil en az sekiz ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir yarıyılda derslerini tamamlayacak olanlar hariç olmak üzere seminer dersi birinci dönemde verilmez.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, danışman onayı ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Başarı Denetlemesi:

Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS