1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı, ilk olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1950’de ortak olarak tanımlanmış ve 1995’de revize edilmiştir. Bu tanıma göre, iş sağlığının üç farklı amacı vardır:

   1. İşçi sağlığının ve çalışma kapasitesinin korunması ve iyileştirilmesi,

   2. II. İşin ve iş ortamının, sağlık ve güvenliğin sağlanmasına elverecek şekilde düzenlenmesi,

   3. III. İş organizasyonlarının ve çalışma kültürünün, iş sağlığını ve güvenliğini destekleyecek yönde geliştirilmesi,

ILO tahminlerine göre dünyada her yıl 270 milyon kişi iş kazalarına, 160 milyon kişi de meslek hastalıklarına maruz kalmaktadır. Toplamda dünyada 2.2 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu rakamlar, sebep olduğu manevi çöküntünün yanı sıra, maddi açıdan da azımsanamaz sonuçlar doğurmaktadır. Öyle ki dünya çapında gayrisafi milli hasılanın %4’ü iş kazalarının ve meslek hastalıklarının sonucu olarak tüketilmektedir. Literatürde verilen bilgilere göre işverenin ve işçinin eğitimi ve alınacak önlemler ile yukarıda bahsedilen rakamların %98 oranında azaltılabileceği mümkündür. İş Güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması ve muhtemel kaza risklerinin ortaya çıkmadan önce iyi bir şekilde yönetilerek ortadan kaldırılması hem işveren hem de çalışanlar açısından oldukça önemlidir. Bu ise ancak İş Güvenliği konusunda donanımlı uzmanların istihdamıyla mümkündür.  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de İş Güvenliği kavramı, hızlı sanayileşme ile doğru orantılı olarak önemini arttıran bir husustur. Son yıllarda ülkemizde İş Güvenliği konularında hızlı gelişmeler yaşanmakta olup, bunun temel nedeni sanayi ve endüstride yaşanan hızlı gelişmeler ve buna paralel olarak insan hakları konularında sağlanan ilerlemelerdir. Bu kapsamda, ülkemizde İş Güvenliği konusunda yeni kanunlar ve bu kanunlara paralel yönetmelik ve yönergeler çıkarılarak yürürlüğe alınmıştır. Yaşanan bu gelişmeler hem büroksaside hemde endüstride İş Güvenliği konusunda uzmanlığa sahip insanlara olan ihtiyacın giderek artmasına neden olmuştur. Açılması önerilen bu program bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik uzman kişilerin yetişmesini sağlayacaktır.

Bu program öğrencilerin İş Güvenliği konusunda gerekli bilgileri edinmelerini ve bu konuda kendilerini yetiştirerek becerilerini arttırmayı ve İş Güvenliği konusunda yetişmiş uzmanları sektöre kazandırarak sektörde bu konuda var olan uzman açığının kapanmasına katkı sağlamayı hedeflemiştir. Bu sayede ülkemizde endüstride İş Güvenliğiyle ilgili meydana gelen kazaların azalmasına katkı sağlanarak ülkemizin uluslararası arenada İş Güvenliği konusunda ileri ülkeler seviyesine çıkmasına katkı sağlanacaktır.

Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için İş Güvenliği dalında eğitilmiş personel ihtiyacı giderek artmakta olup, bu alanda oluşan açığın giderilmesi İş Güvenliği konusunda uzmanların yetiştirilmesiyle mümkündür. Tezli yüksek lisans programının açılmasındaki en temel amaçlardan biri ilgili mevzuatta belirtilen fakülte mezunlarının, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeye hak kazanarak sektörlerin eğitilmiş personel ihtiyacını karşılanmasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı